Információk

Ki lehet “Táncsicsos” kollégista?

 • Aki középfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll.
 • A tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha
  • a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás – jogszabály rendelkezése alapján – ingyenes, vagy
  • a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást – jogszabály rendelkezése alapján – ingyenesen veszi igénybe.
 • A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az iskolai alapszolgáltatást térítési díj fizetése mellett veszi vagy venné igénybe. A térítési díj mértéke azonos az iskolai térítési díj mértékével.
 • A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha
  • az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy
  • a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli.
 • Aki elfogadja és betartja a Házirendet.
 • Aki elfogadja és betartja a Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát, különös tekintettel a diákokat érintő részekre.
 • Aki elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
 • Aki vállalja az étkezési térítési díj időben, pontosan történő befizetését.
 • Aki a beköltözéskor öt napnál nem régebbi orvosi igazolást hoz arról, hogy egészséges, közösségbe mehet.
 • Aki benyújtja a jelentkezését.

Hogyan kell intézni a felvételt?

Az alábbi online jelentkezési lapot kell kitölteni, valamint ugyanitt szükséges feltölteni a kért mellékleteket.

A kérelem elbírálásához a kitöltött jelentkezési adatlapon kívül szükséges dokumentumok:

 • az utolsó iskolai bizonyítvány másolata
 • tanulói jogviszonyigazolás (attól az iskolától, ahol tanulmányait folytatni fogja), mely tartalmazza, hogy a képzés államilag támogatott, ingyenes vagy költségtérítéses;
 • amennyiben rendelkezik vele, érettségi bizonyítvány másolata.

A kollégiumi jelentkezési folyamat a fentiek hiányában is indítható, ám a tanulói jogviszonyigazolás és a bizonyítványmásolat a jelentkezés elbírálásának feltétele. Ha a csatolandó dokumentumok bármelyike nélkül küldi be jelentkezését, azokat hiánypótlásként a lehető leghamarabb küldje meg a [email protected] címre.

Technikai probléma esetén szintén a [email protected] címre írt levélben lehet segítséget kérni.

A régi diákok jelentkezésének határideje: május 15.
A felvételi kérelem elbírálását követően, a döntésről értesítést küldünk, legkésőbb június 30-ig.

Az új diákok jelentkezését folyamatosan fogadjuk. Felvétel esetén elektronikus válaszlevelünkben az összes tudni-, és tennivalóról tájékoztatjuk.

A nyári szünetben, a szerdai napokon 10-14 óra között személyesen is érdeklődhetnek az ügyeletes pedagógiai vezetőnél. A felvétellel kapcsolatos személyes ügyintézés a titkárságon hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra, pénteken 9 és 13 óra között lehetséges.

Kérdéseiket és észrevételeiket elküldhetik a [email protected]-ra.